სიახლეები

20 მარტი 2024

შემსყიდველი ორგანიზაციების საყურადღებოდ !

29 დეკემბერი 2023

უქმე დღეების შესახებ (2024)

04 სექტემბერი 2023

დავაში მონაწილე მხარეთა საყურადღებოდ

20 თებერვალი 2023

ადმინისტრაციული წარმოების ვადის აღდგენის შესახებ

ტექნიკური ხარვეზით გამოწვეული ადმინისტრაციული წარმოების ვადის აღდგენის შესახებ

01 იანვარი 2023

ელექტრონული ხელმოწერისა და ელექტრონული შტამპის შესახებ

ელექტრონული ხელმოწერის შესრულების ან/და დოკუმენტების კვალიფიციური ელექტრონული შტამპით დამოწმების შესახებ

31 დეკემბერი 2022

უქმე დღეების შესახებ (2023)

ინფორმაცია უქმე დღეებთან დაკავშირებით

31 დეკემბერი 2021

უქმე დღეების შესახებ (2022)

ინფორმაცია უქმე დღეებთან დაკავშირებით

01 იანვარი 2021

საჩივარზე დამატებითი დოკუმენტების წარდგენის შესახებ

ინფორმაცია საჩივარზე დამატებით წარსადგენ დოკუმენტებთან დაკავშირებით

01 იანვარი 2021

საჩივრის განხილვის სხდომების შესახებ

ინფორმაცია საჩივრის განხილვის სხდომებთან დაკავშირებით

01 იანვარი 2021

ახალი საბჭოს შექმნის შესახებ

ინფორმაცია ახალი საბჭოს შექმნასთან დაკავშირებით