• დავების განხილვის საბჭო
სიახლეები


04 სექტემბერი 2023

დავაში მონაწილე მხარეთა საყურადღებოდ

20 თებერვალი 2023

ადმინისტრაციული წარმოების ვადის აღდგენის შესახებ

ტექნიკური ხარვეზით გამოწვეული ადმინისტრაციული წარმოების ვადის აღდგენის შესახებ

01 იანვარი 2023

ელექტრონული ხელმოწერისა და ელექტრონული შტამპის შესახებ

ელექტრონული ხელმოწერის შესრულების ან/და დოკუმენტების კვალიფიციური ელექტრონული შტამპით დამოწმების შესახებ

დავის განხილვის კალენდარი